منابع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد به صورت مختصر ومفید:

دانشجویان عزیز منابع زیادی وجود دارد ولی این منابع مهم واصلی هستندکسانی که وقت دارند می توانند کتاب های دیگر رانیز مطالعه کنید

۱)اقتصاد خرد:۱-سالواتوره دومنیک ترجمه حسن سبحانی۲-کتاب ارشداقتصاد خرد علوم اقتصادی محسن نظری ۳- ۲۰۰۰تست اقتصاد خرد  تیمور محمدی ۴-۲۰۰۰تست اقتصاد خرد محسن نظری ۵-جزوه اقتصاد خرد پارسه ۶-جزوه اقتصاد خرد دکتر نوفرستی دانشگاه شهید بهشتی(به ترتیب اولویت )

۲)اقتصاد کلان:۱-اقتصاد کلان ۱و۲تیمور رحمانی ۲-اقتصاد کلان تالیفی دکتر عباس شاکری ۳-کتاب برانسون ترجمه عباس شاکری ۴- ۲۰۰۰تست اقتصاد کلان تیمور رحمانی۵- ۲۰۰۰تست اقتصاد کلان محسن نظری

۳)ریاضیات:۱-کتاب ریاضیات هادی رنجبران ۲-کتاب ریاضیات دکتر ناصحی فر

۴-آمار:۱-کتاب آمار هادی رنجبران ۲-کتاب آمار ناصحی فر

۵)تحارت بین الملل:کتاب تجارت بین الملل دومنیک سالوانوره ترجمه سیدجواد پور مفیم ۲-جزوه دانشگاه علامه طباطبایی

۶)مالیه بی الملل:سالواتوره ترجمه سید جواد پورمقیم ۲-جزوه دانشگاه علامه طباطبایی

۷)پول و بانکداری:پول وبانکداری دکتر یوسف فرجی ۲-جزوه دکتر درگاهی دانشگاه شهید بهشتی

۸)اقتصاد اسلامی:کتاب اقتصاد اسلامی پرفسور کاظم صدر۲-جزوه دانشگاه شهید بهشتی

توجه:جزوات پارسه ومجموعه سوالات ۱۵ساله کنکور خیلی مفید هستند

دانشکده اقتصاد شهید بهشتی

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۸/۱۲/۱۵ساعت 20:20  توسط جواد نیکدل   |